4.Τριτη ενοτητα

 pdfile 

Αγάπη

Αβαρής Βαρύτητα«Υπέρτατη αγάπη -1», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, μολύβι, 127 Χ 92 Χ 17 cm


«Υπέρτατη αγάπη -2», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, μολύβι, 127 Χ 97 Χ 17 cm


«Υπέρτατη αγάπη -3», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, μολύβι, 127 Χ 85 Χ 17 cm


«Υπέρτατη αγάπη - τρίπτυχο», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, μολύβι, 127 Χ 300 Χ 17 cm


«Αρχαϊκό δέντρο-1», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, 200 Χ 170 Χ 15 cm


«Αρχαϊκό δέντρο-2», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, 200 Χ 170 Χ 15 cm


«Αρχαϊκά δέντρα – δίπτυχο», 1996, χώμα, σκόνες, κόλλα, ξύλο φιλύρας, 200 Χ 340 Χ 15 cm


«Αβαρής Βαρύτητα -1», 1998, χώμα, σκόνες, κόλλα, 105 Χ 85 Χ 10 cm


«Αβαρής Βαρύτητα -2», 1998, χώμα, σκόνες, κόλλα, 105 Χ 85 Χ 10 cm


«Αβαρής Βαρύτητα -3», 1998, χώμα, σκόνες, κόλλα, 105 Χ 90 Χ 10 cm


«Αβαρής Βαρύτητα - τρίπτυχο», 1998, χώμα, σκόνες, κόλλα, 105 Χ 300 Χ 10 cm